תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין בול תביעה (להלן: "החברה")

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 1. הגדרות
  • "האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו bull-law.co.il, לרבות המערכות שבו.
  • "החברה" – בול תביעה ע.מ 558459277 ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה.
  • "המערכות" – מערכות החברה הדרושות להפעלת האתר בהתאם למטרה המוגדרת להלן וכן מערכת עתידית אשר החברה תפעיל באתר.
  • "כוח עליון" – כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של החברה, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל החברה ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של החברה ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.
  • "השירותים" – כל שירות המוצע באתר, לרבות אך לא רק, טיפול בתביעות קטנות הן עבור יחידים והן עבור חברות ו/או עוסקים, שירותי נוטריון, ייפוי כוח מתמשך, פתיחת חברה וכן כל שירות אחר שיתווסף בעתיד.
  • "ספק" – כל גורם שמספק שירותים באמצעות האתר או מידע או שירות בהקשר של שימוש המשתמשים באתר.
  • "שימוש באתר" – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, ו/או הזמנת שירות ו/או רכישת שירות, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.
  • "פעולה" – כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת"Talkback" , פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת התוכן המפורסם באתר זה.
  • "פרסומים" – כל המופיע והמתפרסם מעת לעת באתר, ואשר הועלה מטעם החברה, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים, המלצות, הכוונות, שירותים, כתבות, מאמרים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא.
 2. מטרת האתר

אתר הוקם על מנת לאפשר לכל אדם להגיש תביעה קטנה או כתב הגנה באופן מקצועי, יעיל ופשוט ללא בירוקרטיה מתישה. כמו כן האתר נועד על מנת להנגיש מגוון שירותים משפטיים לציבור הרחב תוך חסכון בזמן וכסף.

 1. כללי
  • כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
  • כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
  • החברה היא הבעלים הרשום של האתר.

פרטי הקשר של החברה הם: בול תביעה

דואר אלקטרוני: office@bull-law.co.il
טלפון: 054-9404905

 • לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש במערכות האתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
 • רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 • תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 • תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
 • השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. מסירת כל מידע מטעמך תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד, דע כי אינך מחויב לעשות כן. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
 • התנאים המפורטים בתקנון זה יחד עם מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: bull-law.co.il (להלן: "מדיניות הפרטיות").
 • החברה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: "שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. הנך מסכים לכך שהשימוש באתר ו/או במערכות הינו בכפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך הנך מתחייב לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש במחירון באתר בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידיך.
 • לצורך רישום לשימוש באתר עליך לסמן את תיבות הסימון וללחוץ על כפתור האישור. סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.
 • אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 • למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.
 • מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי החברה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית להחברה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל החברה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של החברה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של החברה (או אי פעילותה) כאמור.
 • עוד מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה, המידע המחייב.
 1. תנאי השימוש באתר
  • בכדי שנוכל לספק לך את השירות המבוקש ו/או להציע לך את השירותים המפורסמים באתר יהיה עליך להזין את הפרטים המבוקשים במדויק. המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש באתר הנו לצרכיו האישיים בלבד ולא יעשה בו שימוש מסחרי כלשהו. ידוע למשתמש כי האחריות להפרת סעיף זה מצדו, תחול עליו בלבד.
  • כל משתמש באתר מאשר כי הוא עומד בכל התנאים הבאים:
   • כי הינו בוגר, בגיל 18 ומעלה.
   • תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט.
   • כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה אחר אשר תדרש מאת הספק.
   • בעל תעודת זהות ישראלית או תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה, פטור.
   • כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המפורט באתר.

*משתמשים חוסים שאינם בעלי כשירות משפטית, אינם רשאים לעשות שימוש באתר האינטרנט של החברה רק באמצעות אפוטרופוס.

 • על אף האמור בסעיף 4.2 שלעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

יובהר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, אי מסירת פרטים ו/או מסמכים נדרשים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו.

 • ברצון החברה להבהיר, כי היא עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, והינן למיטב ידיעתה של החברה ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המפורטות לעיל בסעיף 4.2 וכן בכל דרישה אחרת שתתבקש ע"י החברה.
 • המשתמש מצהיר כדלקמן:
  • כי באחריותו לספק את כל המידע הדרוש, על מנת לקבל את השירות המבוקש ו/או לרכישת שירותים נוספים. החברה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים.
  • כי כל מידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק.
  • כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.
  • כי האתר כולל מילוי פרטים או טפסים אונליין ותשלום עבור שירותים (להלן: "שירותים בתשלום"). מובהר ומוסכם על ידך ועל ידי מי מטעמך כי לא מתקיימים יחסי עו"ד-לקוח בשימוש שלך באתר זה, על ידי מתן האינפורמציה המסופקת דרכו, במילוי הטפסים בו או בשיחת טלפון לנציגיו.
  • כי הדרך היחידה להפיכתך ללקוח היא לאחר הסכמה לתנאי השימוש, השלמת הליך התשלום ואישורו של הספק בדבר תחילת ביצוע השירות המשפטי על ידי הספק בגין השירות אותו ביקשת.
  • כי אין ולא תהיה לאתר כל אחריות בגין מתן השירותים המסופקים על ידי הספק.
  • כי האתר יכול לכלול הפניות לאתרים צד שלישי או הפניות לשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. הפניות לקבלת שירותים אלו אינם תחת שליטתנו והנך מודע לעובדה שאיננו אחראים לאספקה, טעות או איכות שירותים אלו או כל אספקט אחר הקשור לשירותים אלו המוענקים על ידי צדדים שלישיים איתם האתר או הספק בשיתוף פעולה עסקי.
  • כי כל התקשרות שלך עם צד שלישי כפופה לתנאי השימוש והמדיניות של אותו צד והינה חד צדדית בינך לאותו גורם כולל כל נושא בעסקה ובפרסום התוכן של אותה עסקה, תשלומים ואספקת שירותים ומוצרים, ביטחון מידע ופרטיות.
  • כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
   • העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
   • הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין להחברה ובין למשתמשים אחרים.
   • העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
   • כל שימוש ו/או ניסיון שימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג` כלשהו אסורים בהחלט.
   • העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
   • לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
   • קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
   • שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
   • לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.
   • לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.
   • השימוש באתר הינו אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.
   • העלאת (Upload), שליפת, שידור, הפצה או פרסום מידע העלול להפריע ו/או להגביל ו/או להשפיע על התפקוד של האתר ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר, בהקשר זה יובהר כי מידע האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; מידע כוזב או מטעה; מידע העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; מידע הכולל וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות החברה ו/או לגרום להן נזק; וכן מידע המהווה דבר פרסומת, מכל סוג שהוא.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
  • החברה עושה כל מאמץ לניטור התכנים המובאים לאתר, יחד עם זאת החברה אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
   • הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.
   • נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
   • בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בהחברה, באתר, בציוד החברה, במידע המצוי בהחברה ו/או במשתמשים אחרים.
  • החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת השירותים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.
  • המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, השירותים או השירותים שמקורם באתר או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי של המשתמש.
 1. מבוטל.
 2. שימוש במידע
  • המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידו באמצעות האתר, נמסר מרצונו החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על ידו בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מצדו להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים בשירותים, וכן עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.
  • הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בכל המידע אשר יימסר לנו על ידך ו/או יתקבל עלייך מצדדים שלישיים וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
  • הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה לשלוח לך, מעת לעת, דברי פרסומת וכי בעת הרשמתך לאתר הסכמת כי תנאי השימוש של האתר מהווים גם הסכמה מצידך לקבל מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או מהספק דברי פרסומת כמפורט בהוראות סע' 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב –1982 (להלן: "חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת שירותים או שירותים מהחברה ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מהחברה ו/או מהצדדים השלישיים.
  • בכל מקרה שבו תפסיק להיות מעוניין לקבל מאיתנו דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות למכשיר הטלפון הנייד שלך או לכתובת הדוא"ל שלך, עלייך להודיע לנו על כך באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: office@bull-law.co.il או בטלפון : 054-9404905
  • ככל שפנית לחברה בהתאם לאמור בסעיף 6.4 שלעיל בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של החברה כאמור בסעיף ‎5 שלעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לעשות שימוש באתר.
  • במקרה של רכישת שירותים ו/או שירותים באמצעות האתר, הנך מסכים כי החברה תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספק.
 3. אבטחת המידע
  • החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא החברה באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
  • מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות ומשכך וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע, החברה אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג' שאינו מורשה לכך.
  • בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט החברה בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר שלה ו/או למחשביה.
  • פרטי כרטיס האשראי ומידע בדבר אמצעי התשלום שלך אינם נשמרים על ידי החברה ואנו כמובן שלא נעשה שימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בנתונים אלו שאינו למטרות לשמן הוא נמסר לנו על ידך כמפורט בתנאי השימוש.
  • למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה משימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך, שנגרם כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתנו ו/או ממקרים הנובעים מהעברת הפרטים לחברת האשראי ו/או הסליקה המקוונת ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מפריצה ע"י צד שלישי ו/או אובדן המידע.
  • החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 4. רכישת השירותים באתר
  • תהליך רכישת השירותים יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית השירות המבוקש, אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, הזנת פרטים נוספים הרלוונטים לסוג השירות המבוקש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה, ואשר בסיומה תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע רכישת השירותים יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי השירותים יסופקו למשתמש.

בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת רכישת השירותים. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.

 • אספקת השירותים תיעשה ישירות על-ידי החברה באמצעות הספק, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת בין המפרסם לחברה.
 1. מחירים
  • המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש
  • המחירים הנקובים באתר אינם כוללים אגרות והוצאות נוספות שאינן קשורות לשירות המבוקש. מובהר כי במקרה שיידרש תשלום נוסף לצורך קבלת השירות, המשתמש יקבל דרישת תשלום לצורך השלמת הפעולה.
  • החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מאשר שהוא מודע לכך שהוא יחויב בהתאם למחיר המעודכן.
  • האתר, החברה ו/או המפרסם אינם מתחייבים שהמחירים של השירותים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.
 2. ביטול עסקה והחזרות
  • המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת שירותים שביצע באמצעות האתר (להלן: "עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף ‏10 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏10 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
  • ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (להלן: "הודעת הביטול"):
   • בדוא"ל לכתובת: Office@bull-law.co.il
   • משלוח דואר רשום לכתובת החברה דרך מנחם בגין 144 א' ת"א יפו, קומה 34, מיקוד 6492102.
  • כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:
   • ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר).
  • עסקאות שלא ניתן לבטל:

הוראות סעיף ‏10.3.1 לעיל והוראות סעיף ‏10.3.3 להלן לא יחולו במידה והשירות כבר ניתן או נמצא בתהליך.

 • תוצאות ביטול עסקה:
  • במידה וביטל משתמש עסקה כאמור לעיל עקב אי אספקת השירות שרכש במועד שנקבע, החברה תשיב למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
 • ביטול עסקה ע"י החברה:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה;
 • המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;
 • נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במפרסמים ו/או בצד ג' כלשהו;
 • במקרה ונפלה בתיאור השירות טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר השירות ובין אם בתיאור השירות ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;
 • במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני ו/או מגיפה המונעים לדעת החברה את ביצועה של העסקה או את אספקת השירות;
 • הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.
 1. העדר ייעוץ משפטי
  • החומרים המפורסמים באתר הינם חומרים כלליים באופיים מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is') ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני, מסחרי או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. אין להסתמך על כל ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי.
  • הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או המידע שיתקבל על ידך באמצעות האתר לרבות אך לא רק באמצעות תכנים המפורסמים באתר מעת לעת, שיחות אל מול נציגי הצ'אט ובשיחה אל מול נציגי החברה באופן טלפוני, תעשה, על אחריותך הבלעדית והמלאה ואינה תחייב את החברה ו/או מי מטעמה.
  • החברה עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים חדשים, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל הסכם ואת השינויים בדינים הרלוונטיים ולכן לפני כל חתימה על כתבי תביעה/הגנה/הסכם יש לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום הנדרש בכדי שזה יבחן את נוסח ההסכם המוצע ויתאים אותו לנסיבות המאפיינות את המקרה הספציפי שלפניו, כמו גם להוראות החוקים הרלבנטיים המשתנים מעת לעת.
  • מבלי לגרוע מן האמור, החברה מאפשרת למשתמש לקבל שירותים משפטיים משלימים על ידי יצירת קשר עם משרד עוה"ד (הספק) באמצעות האתר (להלן: "שירותים משפטיים" או "שירותים נוספים").
  • חיוב משפטי במסגרת שירותים משפטיים, יעשה אך ורק לאחר השלמת התשלום הכספי עבור השירותים (ככל ותידרש לכך) ובעת הפגישה אל מול עו"ד.
 2. קבצי Cookie
  • "Cookie" הינו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
  • בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהותך על פיו.
 3. קנין רוחני
  • כל החומר ו/או המידע המצויים באתר, לרבות עיצובו וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ומהווים את קניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם את הסכמתם לשימוש כדין ומשכך חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, כולם או חלקם.
  • זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).
  • כל המידע המוצג באתר, מוצג לשימוש אישי בלבד וככזה אין לעשות בו כל פעולה, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה לרבות, העתקתו, הפצתו, העברתו, שידורו או פרסומו לשום גורם אחר שהוא ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. לעניין זה מידע משמעו כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.
  • האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.
  • אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers ,robots וכיוצ"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  • אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  • השם "בול תביעה" מהווה את הסימן המסחרי של החברה וכן שם המתחם name domain )של האתר, סימני המסחר באתר) בין אם נרשמו ובין אם לאו – הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 4. אחריות
  • אין באף אחד מתכני האתר, ו/או הכתוב באתר, משום מתן יעוץ כזה או אחר ובפרט אין בהם משום מתן יעוץ משפטי כזה או אחר ובוודאי אינו מהווה תחליף ליעוץ מכל סוג שהוא ובפרט אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. כל המסתמך על הכתוב באתר ו/או על כל תוכן המופק ממנו עושה זאת על אחריותו המלאה.
  • האתר מספק מסמכים והסכמים המופקים באמצעות מחוללים מסמכים דיגיטאליים במגוון תחומים. על אף שהנהלת האתר עושה מאמצים רבים על מנת לספק מסמכים מעודכנים ובאיכות מקצועית גבוהה, אין לראות בהם מתן יעוץ משפטי ו/או מתן שירות משפטי כזה או אחר. כל המסתמך על הכתוב באתר עושה זאת על אחריותו המלאה.
  • הכתוב והמוצג באתר אינו מתיימר למצות את מכלול המקרים והנסיבות. ההיפך הוא הנכון, בכתיבת תוכן האתר הונחו הנחות רבות אשר נכונות לקבוצת מקרים כלליים בלבד, ועל כן בכל מקום שבו נדרש מענה פרטני בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה ו/או בכל מקום שבו ברצונך להנות מאחריות מקצועית, אנו מפצירים בך להיעזר בשירותיו של עורך דין.
  • בטרם תבקש לרכוש שירות באמצעות האתר יהיה עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על השירותים באתר, הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
  • החברה ו/או האתר אינם אחראים לטיב השירות, הפרטים שפורסמו באתר לגבי השירותים, התאמת השירותים לצרכי המשתמש וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, לשירותים ו/או לשירותים.
  • האתר עשוי לכלול פרסומות ו/או קישורים מצד צדדים שלישיים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של השירותים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את השירותים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
  • החברה איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים הינו אמין ומדויק והנך יודע כי החברה לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו. החברה איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
  • החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי הספק, רמת השירות וכיוצ"ב.
  • מטבע הדברים החברה אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. לכן, ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה להחברה בקשר לכך. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  • היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
  • השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (IS-AS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
  • אופן הצגת השירותים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון שירותים כלשהו, או שירות ספציפי כלשהו, לא בדין ולא בהסכם.
  • האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שהחברה עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
  • תהליכי הפקת מידע של המערכות תלויות בחיבור למחשבי הספק ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.
  • במקרה בו השירות שנרכש נמוך באופן חריג מאוד ביחס לכל לשירות דומה, סביר שמדובר בתקלה ועליך האחריות לוודא מול החברה שהמחיר החריג, לכאורה, תקף.
  • החברה איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך תקינה ואיכותית. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של החברה.
  • במידה ואינך מרוצה מהאתר ו/או מהשימוש בו הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות המשתמש הינו הפסקת השימוש באתר.
 5. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 6. הודעות

הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת באתר (ככל שנמסר) בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר

באתר office@bull-law.co.il  כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, שני (2) ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה להחברה – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה.

 1. המחאת זכויות

החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

 1. תניית שיפוט
  • על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
  • במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.
 2. שונות
  • החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.
  • תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 31.10.2021.

דילוג לתוכן